چرا محمّد؟

اکنون که شما اینجا هستید، دکتر سعید محمّد را دنبال می کنید. پیگیر اندیشه های ایشان هستید. از برنامه ها و مواضع او می پرسید.

علی رغم توپخانه نفاق و فساد که روی سعید مردم ایران تنظیم شده است، شما میخواهید از ایشان بیشتر بدانید.

جناب دکتر سعید محمّد نیز بسیار مشتاق است از نظرات شما بداند. برای ایشان بنویسید چرا. چرا معتقد هستید سعید محمد فرزند شایسته ای برای ایران است. از او چه انتظاری دارید و احیانا چه توانی برای همراهی ایشان دارید.

برای ما بنویسید. 3دقیقه وقت ارزشمند شما برای آبادانی بیشتر ایرانِ زیبا صرف خواهد شد.

    فهرست